Анализ и ЛПС

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001

"Подобряване на условията на труд в "СВЕГО 99" ООД"

Проектът се осъществявас финансовата подкрепа на

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси",

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

През декември 2012г. е разработен и предоставен на "Свего 99" ООД "Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност". Анализът е изготвен по проект "Подобряване на условията на труд в "Свего 99" ООД" с номер на договор ESF-2302-01-11017. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фондна Европейския съюз.

"Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност" е разработен в периода от 15.10.2012 г. до 14.12.2012 г. и се базира на преглед на наличната в предприятието документация, свързана с осигуряването на безопасността на труда, интервюта с ръководството и персонала, преглед и анализ на приложимата нормативна база, преглед на добрите практики по отношение на безопасността в сферата на дейност на предприятието.

Структурата на анализа съдържа следните основни точки:

I. Въведение - описание на сегашното състояние на предприятието и организацията на работния процес;

II. Изложение и анализ - описание на силните и слабите страни в структурата на организационната дейност на трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и внедрени в съответното предприятие;

III. Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност - обосновка и описание на методите и мерките за осъвършенстване на организацията на трудовата дейност в предприятието. Какви методи и средства ще бъдат използване за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност. Какви методи и средства ще бъдат използвани за отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на служителите в предприятието;

IV. Заключение.

С разработването на Анализа са постигнати резултати, относими към оценката на състоянието и проектирането на организецията на трудовата дейност и работната среда в "Свего 99" ООД с оглед създаване на условия за по-рационално използване на трудовите и материалните ресурси, повишаване на ефективността на производството и производителността на труда, както и предприемане на необходимите мерки за подобряване на условията на труд и намаляване и намаляване на травматизма и заболеваемостта.

В ите на същия месец по проекта бяха доставени и 17 вида лични предпазни средства, с което са осигурени необходимите лични предпазни средства от по-висок клас за защита за служителите на "Свего 99" ООД


Инвестира във вашето бъдеще!

 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "Свего 99" ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта


«