Обучение

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001

Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

 

За периода от 15.04.2013 г. до 14.05.2013 г. в „Свего 99” ООД бе проведено Обучение на служители за безопасна работа с нововъведено оборудване и технологии в рамките на изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” с номер на договор ESF-2302-01-11017. Проектът се осъществява със финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Обучение за безопасна работа с нововъведената камера за фино боядисване и нанасяне на висококачествени лакови покрития се проведе в рамките на 45 учебни часа със 7 участници. Обучението на служителите за безопасна работа предвид въвеждането на камерата за боядисване и цялостното преустройство на работните процеси с оглед на резултатите от Анализа, разработването на вътрешно фирмените стандарти и внедряването и сертификацията на Система за управление на БЗР, гарантира, че работниците и служителите са запознати с новите правила и изисквания, разбират ги и ги спазват по всяко време при извършването на трудовите дейности. По този начин се гарантира устойчивост на дейностите в проекта и разбирането и приемането на резултатите от тях от техните преки ползватели.

______________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Свего 99” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”

 


«