Разработване на OHSAS

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001

Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд   на Европейския съюз

 

За периода от 14.02.2013 г. до 10.05.2013 г. в „Свего 99” ООД е разработена и внедрена Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001:2007. Системата за управление на БЗР е разработена и внедрена при изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” с номер на договор ESF-2302-01-11017. Проектът се осъществява със финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Постигнато съответствие с изискванията на OHSAS 18001:2007 гарантира, че всички други предприети действия по непрекъснато подобряване на безопасността и здравето при работа ще бъдат управлявани в синхрон, планирани в една цялостна система за управление в предприятието. Чрез прилагането на процедурите за формулиране на политики и цели, програми за управление, оперативен контрол, вътрешни одити, оценки на съответствието с нормативните изисквания, прегледи от ръководството, коригиращи и превантивни действия ще се гарантира непрекъснатото подобряване на системата за управление на БЗР в „Свего 99” ООД.

______________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Свего 99” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”

 


«