Сертифициране OHSAS

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001

Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския    социален фонд на Европейския съюз

 

За периода от 14.05.2013 г. до 12.07.2013 г. в „Свего 99” ООД е извършена Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001. Сертификацията на Системата за управление на БЗР в съответствие с международняи стандарт OHSAS 18001 е разработена и внедрена при изпълнението на дейностите по проект „Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД” с номер на договор ESF-2302-01-11017. Проектът се осъществява със финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Оценката от трета независима страна (акредитиран орган за сертификация) даде възможност за независима компетентна оценка на внедрената система за управление на БЗР в съответствие с изискванията на OHSAS 18001. В резултат на извършената оценка бе доказано съответствието на внедрената система за управление на БЗР в „Свего 99” ООД с изискванията на OHSAS 18001.
______________________________________

Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. „Свего 99” ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта”

 


«