Стандарти за безопасна работа

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C001

"Подобряване на условията на труд в "Свего 99" ООД"

Проектът се осъществява с финасовата подкрепа на Оперативна програма

"Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд

на Европейския съюз

 

За периода 14.12.2012 г. до 11.02.2013 г. в "Свего 99" ООД са разработени Стандарти за безопасност при работа с нововъведено оборудване и технологии.

Стандартите за безопасност при работа с нововъведено оборудване и технологии са разработени при изпълнението на дейностите по проект "Подобряване на

условията на труд в "Свего 99" ООД" с номер на договор ESF-2302-01-11017.

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Подобни документирани вътрешно фирмени стандарти са препоръчителни като форма за намаляване до минимум на отклоненията от страна на работниците по

отношение на спазването на добрите практики в областта на БЗР и предотвратяване на потенциални трудови злополуки и професионални заболявания.Инвестира във вашето бъдеще!

Настоящият документ е изготвен с финасовата помощ на Европейския социален фонд. "Свего 99" ООД носи цялата отговорност за съдържанието но настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенция по заетостта

 


«