СВЕГО 99 ООД сключи договор с Агенцията по заетостта

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0035-C0001

Подобряване на условията на труд в „Свего 99” ООД”

Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

На 14.08.2012 г. "СВЕГО 99" ООД сключи договор с номер ESF-2302-01-11017 с Агенцията по заетостта за изпълнението на проект "Подобряване на условията на труд в "СВЕГО 99" ООД" по схема BG051PO001-2.3.02: "Безопасен труд" по приоритетна ос 2 от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2007-2013.

Основната цел на проекта е да се подобрят условията на труд в "СВЕГО 99" ООД при спазване на нормите и изискванията на законодателството по безопасност и здраве при работа. Постигането на тази цел ще се осъществи чрез постигането на следните специфични цели:

- Да се усъвършенства организацията на трудовата дейност в предприятието;

- Да се повиши компетентността на служителите и работниците по отношение на спазването на стандартите по безопасност и здраве при работа.

- Да се подобри производителността на труда;

- Да се намалят предпоставките за трудови злополуки и професионални заболявания.Основните дейности, които ще се изпълнят в рамките на проекта са:

1. Организация и управление на проекта.

2. Анализ на състоянието и проектиране на организацията на трудовата дейност.

3. Доставка на ЛПС от по-висок клас.

4. Разработване на стандарти за безопасност при работа с нововъведеното работно оборудване и технологии.

5. Разработване и внедряване на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001.

6. Сертификация на Система за управление на БЗР в съответствие с международния стандарт OHSAS 18001.

7. Обучение на служители за безопасна работа с нововъведеното оборудване и технологии.

8. Осигуряване на публичност на дейностите по проекта.

Продължителността на проекта е 12 месеца за периода от 14.08.2012 г. до 13.08.2013 г.

Размерът на общата стойност на проекта е 141 522.00 лв., което е 100% безвъзмездна финансова помощ от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси".

 


 

Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. "СВЕГО 99" ООД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта

 

 


«